Στον τομέα των μεγάλων βιομηχανικών έργων, τον χειρισμό κελύφων, που περιλαμβάνουν αλληλοτομίες, είναι επιτακτική ανάγκη της ακριβούς ανάλυσης τομών και σημείων που επιβάλλεται φόρτιση. Η χρήση του Scia Engineer μας επιτρέπει την αύξηση της ποιότητας και ένα νέο επίπεδο δομοστατικού σχεδιασμού