ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 19

DESIGN ACCELERATED: ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ SCIA ENGINEER 19

Μειώστε τον χρόνο που δαπανάτε σε υπολογισμούς με το νέο SCIA Engineer 19, που επεκτείνει τις δυνατότητες σε πολυώροφα κτιρία, αυξάνει την ταχύτητα βασικών λειτουργιών και εξομαλύνει την ροή εργασιών διαφόρων τύπων ανάλυσης.

Το SCIA Engineer 19 φέρνει πολλές βελτιώσεις στην εργασιακή ροή καθώς και πολλές καινούργιες λειτουργίες που θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε την ανάλυση πολυώροφων κτιρίων και άλλων κατασκευών πολιτικού μηχανικού με ελάχιστη προσπάθεια, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα σε συνηθισμένες εργασίες.

Με το νέο SCIA Engineer 19 μπορείτε να ολοκληρώσετε τις μελέτες σας πιο γρήγορα χάρη στα παρακάτω:

 • Γρηγορότερος σχεδιασμός μέσω εκτεταμένων αυτοματοποιήσεων
 • Καλύτερη κατανόηση της απόκρισης του φορέα έναντι των εφαρμοζόμενων δράσεων
 • Βελτιστοποίηση μέσω παραμετροποίησης του σχεδιασμού και ενσωμάτωσης του SCIA Engineer σε λύσεις «κομμένες και ραμμένες» στα μέτρα σας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γρήγορος και πρακτικός σχεδιασμός οπλισμού διάτμησης
 • Ενσωματωμένα πρότυπα συνδετήρων για διάφορους τύπους διατομών.
 • Επίδραση συνδετήρων στις θέσεις των διαμήκων ράβδων.
 • Πρακτική διανομή συνδετήρων κατά μήκος των ανοιγμάτων με χρήση ζωνών συνδετήρων.
 • Επιλογή συμμετρικής κατανομής κατά τα ανοίγματα.
Πρακτικός σχεδιασμός οπλισμού σε στύλους και δοκούς
 
 • Νέα πρότυπα οπλισμού για στύλους με ράβδους συγκεντρωμένες στις γωνίες.
 • Ομοιόμορφη διανομή του διαμήκους οπλισμού κατά το μήκος του στύλου.
 • Ομοιόμορφη διανομή οπλισμού δοκών επάνω από τις στηρίξεις.
 • Ορισμός ελάχιστου μήκους ευθύγραμμης ράβδου από τον χρήστη.
Αυτόματη σχεδίαση πραγματικού οπλισμούς σε γραμμικά μέλη
 
 • Αυτόματη μετατροπή εμβαδού οπλισμού σε πραγματικές ράβδους·
 • Χρήση δημιουργούμενων ράβδων οπλισμού σε όλους τους ελέγχους ULS / SLS και στον έλεγχο συγκεκριμένων θέσεων (section check).
 • Προαιρετική τροποποίηση του αυτόματα δημιουργούμενου οπλισμού
 • Εξαγωγή της δημιουργούμενου οπλισμού σε IFC & XML
Πραγματικός οπλισμός σε επιφανειακά μέλη 2D
 • Σχεδιασμός πραγματικών ράβδων οπλισμού σε επιφανειακά μέλη.
 • Όλοι οι τύποι οπλισμού λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους ελέγχους, όπως στον υπολογισμό της διάτρησης, ρηγμάτωσης και μακροχρόνιων παραμορφώσεων.
 • Εξαγωγή όλων των οπλισμών σε αρχείο ASF.
Βελτιωμένοι έλεγχοι λειτουργικότητας
 
 • Υποστηρίζονται στους EN 1993 και SIA 263.
 • Έλεγχοι κινητών και μόνιμων φορτίων με μια κίνηση.
 • Υποστήριξη και υπολογισμός προκαμπύλωσης.
 • Περαιτέρω απλοποίηση εισαγωγής παραμέτρων.
Βελτιώσεις σχεδιασμού χάλυβα
 
 • Βελτίωση υπολογισμού των πλαστικών αρθρώσεων κατά το EN 1993-1-1.
 • Για τον υπολογισμό των πλαστικών αρθρώσεων λαμβάνονται πλήρως οι παράμετροι των εθνικών κειμένων εφαρμογής.
 • Οι έλεγχοι χρήστη (open checks) εξάγουν πλεόν δεδομένα για τις δίδυμες διατομές (διπλές γωνίες, κανάλια πλάτης-πλάτης κ.λπ.).
 • Συμβατότητα πλαστικών αρθρώσεων με την έκδοση 64 bit.
 •  Συμβατότητα κανονισμού SIA 263 με την έκδοση 64 bit.
Σύμμεικτα δάπεδα
 • Βέλτιστοποίηση τοποθέτησης διατμητικών ήλων, που λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις της πράξης.
 • Βελτίωση του αυτόματου σχεδιασμού χάρη στην βέλτιση διαχείριση τοπικών συνθηκών και λεπτομερειών τοποθέτησης.
 • Γρηγορότερος και οικονομικότερος αυτόματος σχεδιασμός δοκών με πολλαπλά ανοίγματα στους κορμούς.
 • Συντομότερη και πιο περιεκτική σύνοψη τεύχους υπολογισμών.
 • Αναφορές στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του κανονισμού στο αναλυτικό τεύχος υπολογισμών.
Φέρουσα τοιχοποιία
 
 • Βελτίωση γραμμικής ανάλυσης για μέλη τοιχοποιίας.
 • Ορθότροπο υλικό για απαλοιφή της δράσης τόξου.
 • Σύνθετες συνοριακές μη-γραμμικές συνθήκες για όρια τοίχων που λειτουργούν μόνο σε θλίψη.
 • Οι αναφερόμενες συνοριακές συνθήκες μπορούν να καλύψουν και άλλα μη γραμμικά φαινόμενα όπως ρωγμές, αποκόλληση διατομών επικολλήτής ξυλείας κ.τ.λ.
Ισοδύναμο μέλος 1D
 
 • Ολοκλήρωση εντατικών μεγεθών από ομάδες μελών (γραμμικών και επιφανειάκων) που περικλείονται σε έναν όγκο για υπολογισμό μεγεθών αναγκαίων π.χ. κατά τον υπολογισμό πυρήνων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Πανεύκολος ορισμός του ισοδύναμου μέλους ολοκληρωσης.
 • Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει τόσο επιφανειακά όσο και γραμμικά μέλη.
 • Η ολοκλήρωση των εντατικών μεγεθών δεν έχει αντίκτυπο στα υπόλοιπα εντατικά μεγέθη.
Επιλογή ιδιομορφών
 
 • Επιτάχυνση υπολογισμού ανάλυσης φασματικής απόκρισης με ταυτόχρονη ικανοποίηση του κριτηρίου χρήσης δρώσας ιδιομορφικής μάζας μεγαλύτερης του 90%.
 • Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ιδιομορφών.
 • Χρήση μέχρι και 10 φορές μικρότερου αριθμού ιδιομορφών.
 • Σημαντική μείωση χρόνου υπολογισμού σεισμικής ανάλυσης.
Τροποποιητές μοντέλου
 
 • Οι τροποποιητές δυσκαμψίας και παρουσίας (απουσίας) οντοτήτων έχουν πλέον ενοποιηθεί.
 • Έχουν εφαρμογή ανά φορτιστική κατάσταση.
 • Έχουν εφαρμογή σε κάθε είδους μελέτη και δεν χρειάζεται πλεον να οριστεί κάποιο συγκεκριμένο είδος μελέτης.
 • Κατάλληλοι για προσαρμογή του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος και της τοιχοποιίας κατά την σεισμική δράση και μόνο στη φορτιστική κατάσταση του σεισμού.
Βελτιώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων
 

Μέλη 1D:

 • Εντοπισμός ακρότατων διαγραμμάτων σε δοκούς πολλών ανοιγμάτων.

Μέλη 2D:

 • Οι τομές σε μέλη 2D (επιφανειακά) μπορούν να ομαδοποιηθούν με χρήση Layers.
 • Νέες δυνατότητες επιλογών και ομαδοποιήσεων.
 • Παρουσίαση συνισταμένης δύναμης σε τομές.
ESA_XML
 
 • Δυνατότητα δημιουργίας τεύχους μελέτης.
 • Εξαγωγή του τεύχους σε RTF, PDF κ.τ.λ.
 • Ενημέρωση μελέτης με αρχείο Excel.
OpenAPI
 
 • Ευκολη σύνδεση του SCIA Engineer με δικές σας λύσεις.
 • Υποστήριξη πολλών γλωσσών προγραμματισμού: C#, Python, VBA …
 • Λειτουργίες ελέγχου του SCIA Engineer (δημιουργία μελετών, ορισμός υλικών, διατομών, μελών, πλακών, φορτιων και αλλων δεδομένων, εκτέλεση αναλύσεων και εξαγωγή αποτελεσμάτων προς επεξεργασία).
 • Υποστήριξη μη-γραμμικών αναλύσεων καθώς και αναλύσεων ευστάθεια μέσω προκαθορισμένων μελετών.
Ευχρηστία
 
 • Βελτίωση χειρισμού βιβλιοθήκης μηκών λυγισμού μετά από μεταβολές του φορέα.
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια στον πίνακα εισαγωγής συνδυασμών.
 • Γρήγορος και ξεκάθαρος εντοπισμός ασταθειών στο μοντέλο.
 • Μεγαλύτερος έλεγχος στις ρυθμίσεις εμφάνισης των πινάκων αποτελεσμάτων στο τεύχος.
 • Βελτίωση ταχύτητας απόκρισης σε καθημερινές λειτουργίες όπως, άνοιγμα / κλείσιμο μελέτης, αντιγραφή / μετακίνηση οντοτήτων και εργασία με αποτελέσματα και ελέγχους σε επιφανειακά μέλη (2D) ακόμα και σε περιβάλλουσες (envelopes) πολλών συνδυασμών ή άνοιγμα μεγάλων τευχών.

Κατεβάστε μία FREE TRIAL έκδοση

Κάντε λήψη της πλήρους δοκιμαστικής δοκιμής SCIA Engineer Ultimate Edition 30 ημερών σήμερα

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ SCIA ENGINEER 19?

WEBINARS

Κάντε εγγραφή για τα επερχόμενα webinars για δείτε ζωντανά όλα τα καινούργια στοιχεία και βελτιώσεις

RESOURCE CENTRE

Δείτε όλα τα highlights ή εξερευνήστε την καινούργια έκδοση περισσότερο μέσω του SCIA Resource Centre

FREE TRIAL Εκδοση.

Κάντε λήψη της πλήρους δοκιμαστικής δοκιμής SCIA Engineer Ultimate Edition 30 ημερών σήμερα