ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 19.1

Ανακαλύψτε τα καινούργια στοιχεία του Scia Engineer 19.1!
 

H νέα έκδοση του SCIA Engineer 19.1, ακολουθώντας τα βήματα του SCIA Engineer 19, φέρνει πολλές βελτιώσεις και νέες λειτουργίες στα πεδία της ευχρηστίας, του σχεδιασμού πολυώροφων κτιρίων, των ελέγχων χάλυβα & αλουμινίου, αλλά και στην συνδεσιμότητα. Ως αποτέλεσμα, έχουμε περαιτέρω εξοικονόμηση χρόνου και αύξηση παραγωγικότητας, τόσο σε καθημερινές εργασίες όσο και σε απαιτητικά έργα.

Το  SCIA Engineer 19.1 επιταχύνει την ολοκλήρωση των μελετών, χάρη στον επιταχυμένο σχεδιασμό, την αυξημένη εποπτεία επί της λειτουργίας του φέροντος οργανισμού και την εκτεταμένη βελτιστοποίηση μέσω παραμετρικού σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γρήγορος και πρακτικός σχεδιασμός οπλισμού διάτμησης
 • Ενσωματωμένα πρότυπα συνδετήρων για διάφορους τύπους διατομών.
 • Επίδραση συνδετήρων στις θέσεις των διαμήκων ράβδων.
 • Πρακτική διανομή συνδετήρων κατά μήκος των ανοιγμάτων με χρήση ζωνών συνδετήρων.
 • Επιλογή συμμετρικής κατανομής κατά τα ανοίγματα.
Πρακτικός σχεδιασμός οπλισμού σε στύλους και δοκούς
 
 • Νέα πρότυπα οπλισμού για στύλους με ράβδους συγκεντρωμένες στις γωνίες.
 • Ομοιόμορφη διανομή του διαμήκους οπλισμού κατά το μήκος του στύλου.
 • Ομοιόμορφη διανομή οπλισμού δοκών επάνω από τις στηρίξεις.
 • Ορισμός ελάχιστου μήκους ευθύγραμμης ράβδου από τον χρήστη.
Αυτόματη σχεδίαση πραγματικού οπλισμούς σε γραμμικά μέλη
 
 • Αυτόματη μετατροπή εμβαδού οπλισμού σε πραγματικές ράβδους·
 • Χρήση δημιουργούμενων ράβδων οπλισμού σε όλους τους ελέγχους ULS / SLS και στον έλεγχο συγκεκριμένων θέσεων (section check).
 • Προαιρετική τροποποίηση του αυτόματα δημιουργούμενου οπλισμού
 • Εξαγωγή της δημιουργούμενου οπλισμού σε IFC & XML
Πραγματικός οπλισμός σε επιφανειακά μέλη 2D
 • Σχεδιασμός πραγματικών ράβδων οπλισμού σε επιφανειακά μέλη.
 • Όλοι οι τύποι οπλισμού λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους ελέγχους, όπως στον υπολογισμό της διάτρησης, ρηγμάτωσης και μακροχρόνιων παραμορφώσεων.
 • Εξαγωγή όλων των οπλισμών σε αρχείο ASF.
Ταχεία αποτίμηση τοποθετημένου οπλισμού σε 1D μέλη
 
 • Διεξαγωγή τόσο των ελέγχων αστοχίας (ΟΚΑ) όσο και λειτουργικότητας (ΟΚΛ) με το πάτημα ενός κουμπιού (Νέο στο 19.1)
 • Αυτόματη παραγωγή όλων των απαιτούμενων συνδυασμών λειτουργικότητας χωρίς την επέμβαση του χρήστη (Νέο στο 19.1)
 • Βαθύτερη κατανόηση της απόκρισης του φορέα με απευθείας εντόπιση των κρίσιμων περιοχών. (Νέο στο 19.1)
Σχεδιασμός οπλισμού σε 2D μέλη «με τη μία»!
 
 • Επαναληπτικός σχεδιασμός οπλισμού σε επιφανειακά μέλη (μέλη 2D) για OKA και OKΛ (εύρος ρωγμών και περιορισμός τάσεων) (Νέο στο 19.1)
 • Όλοι οι απαιτούμενοι συνδυασμοί ΟΚΛ παράγονται αυτόματα  χωρίς την επέμβαση του χρήστη για υπολογισμού εύρους ρωγμών και περιορισμού τάσεων. (Νέο στο 19.1)
 • Υπολογισμός πρόσθετου οπλισμού λόγω απαιτήσεων ΟΚΛ (Νέο στο 19.1)
 • Πλήρης υποστήριξη του EN 1992-1-1:2004 καθώς και εθνικών κειμένων  (Νέο στο 19.1)
Οικονομικός σχεδιασμός οπλισμού διάτρησης
 
 • Κατάλληλη μείωση της δύναμης διάτρησης για σχεδιασμό κοιτοστρώσεων (Νέο στο 19.1)
 • Η μοντελοποίηση των κεφαλών στύλων ως υποπεριοχές, λαμβάνεται μερικώς υπόψη στους ελέγχους διάτρησης (χρησιμοποιείται για την αστοχία κώνου σκυροδέματος) (Νέο στο 19.1)
Βελτιωμένοι έλεγχοι λειτουργικότητας
 
 • Υποστηρίζονται στους EN 1993 και SIA 263.
 • Έλεγχοι κινητών και μόνιμων φορτίων με μια κίνηση.
 • Υποστήριξη και υπολογισμός προκαμπύλωσης.
 • Περαιτέρω απλοποίηση εισαγωγής παραμέτρων.
Βελτιώσεις σχεδιασμού χάλυβα
 
 • Βελτίωση υπολογισμού των πλαστικών αρθρώσεων κατά το EN 1993-1-1.
 • Για τον υπολογισμό των πλαστικών αρθρώσεων λαμβάνονται πλήρως οι παράμετροι των εθνικών κειμένων εφαρμογής.
 • Οι έλεγχοι χρήστη (open checks) εξάγουν πλεόν δεδομένα για τις δίδυμες διατομές (διπλές γωνίες, κανάλια πλάτης-πλάτης κ.λπ.).
 • Συμβατότητα πλαστικών αρθρώσεων με την έκδοση 64 bit.
 •  Συμβατότητα κανονισμού SIA 263 με την έκδοση 64 bit.
Ο σχεδιασμός δοκών αντανακλά τον τρόπο εφαρμογής
 
 • Αυτόματος σχεδιασμός προκαμπύλωσης όπως εφαρμόζεται στην πράξη (Νέο στο 19.1)
 • Παραβολική ή διγραμμική μορφή προκαμπύλωσης (Νέο στο 19.1)
Ακριβής σχεδιασμός κατά τους τελευταίους Ευρωκώδικες
 
 • Σχεδιασμός μελών και διατομών κατά το τελευταίο EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013 (Νέο στο 19.1)
 • Κατηγοριοποίηση και ενεργός διατομή για κάθε σχήμα διατομής (Νέο στο 19.1)
 • Ενεργός διατομή που λαμβάνει υπόψη τον τοπικό λυγισμό και τις περιοχές HAZ (Νέο στο 19.1)
 • Ξεκάθαρα τεύχη με διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας (Νέο στο 19.1)
Σύμμεικτα δάπεδα
 • Βέλτιστοποίηση τοποθέτησης διατμητικών ήλων, που λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις της πράξης.
 • Βελτίωση του αυτόματου σχεδιασμού χάρη στην βέλτιση διαχείριση τοπικών συνθηκών και λεπτομερειών τοποθέτησης.
 • Γρηγορότερος και οικονομικότερος αυτόματος σχεδιασμός δοκών με πολλαπλά ανοίγματα στους κορμούς.
 • Συντομότερη και πιο περιεκτική σύνοψη τεύχους υπολογισμών.
 • Αναφορές στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του κανονισμού στο αναλυτικό τεύχος υπολογισμών.
Φέρουσα τοιχοποιία
 
 • Βελτίωση γραμμικής ανάλυσης για μέλη τοιχοποιίας.
 • Ορθότροπο υλικό για απαλοιφή της δράσης τόξου.
 • Σύνθετες συνοριακές μη-γραμμικές συνθήκες για όρια τοίχων που λειτουργούν μόνο σε θλίψη.
 • Οι αναφερόμενες συνοριακές συνθήκες μπορούν να καλύψουν και άλλα μη γραμμικά φαινόμενα όπως ρωγμές, αποκόλληση διατομών επικολλήτής ξυλείας κ.τ.λ.
Ισοδύναμο μέλος 1D
 
 • Ολοκλήρωση εντατικών μεγεθών από ομάδες μελών (γραμμικών και επιφανειάκων) που περικλείονται σε έναν όγκο για υπολογισμό μεγεθών αναγκαίων π.χ. κατά τον υπολογισμό πυρήνων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Πανεύκολος ορισμός του ισοδύναμου μέλους ολοκληρωσης.
 • Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει τόσο επιφανειακά όσο και γραμμικά μέλη.
 • Η ολοκλήρωση των εντατικών μεγεθών δεν έχει αντίκτυπο στα υπόλοιπα εντατικά μεγέθη.
 • Ορισμός αριθμού θέσεων υπολογισμού σε ισοδύναμα μέλη για υποστήριξη τόσο μεγάλων όσο και μικρών μελών.(Νέο στο 19.1)
 • Η ολοκλήρωση των εντατικών μεγεθών γίνεται ως προς την κεντροβαρική γραμμή και είναι έτσι εφαρμόσιμη σε μέλη μεταβλητής διατομής (Νέο στο 19.1)
 • Επιλογή για εξαίρεση στοιχείων από την ολοκλήρωση (Νέο στο 19.1)
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων και ορισμού ισοδύναμων μελών μέσω XML (Νέο στο 19.1)
Επιλογή ιδιομορφών
 
 • Επιτάχυνση υπολογισμού ανάλυσης φασματικής απόκρισης με ταυτόχρονη ικανοποίηση του κριτηρίου χρήσης δρώσας ιδιομορφικής μάζας μεγαλύτερης του 90%.
 • Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ιδιομορφών.
 • Χρήση μέχρι και 10 φορές μικρότερου αριθμού ιδιομορφών.
 • Σημαντική μείωση χρόνου υπολογισμού σεισμικής ανάλυσης.
Τροποποιητές μοντέλου
 
 • Οι τροποποιητές δυσκαμψίας και παρουσίας (απουσίας) οντοτήτων έχουν πλέον ενοποιηθεί.
 • Έχουν εφαρμογή ανά φορτιστική κατάσταση.
 • Έχουν εφαρμογή σε κάθε είδους μελέτη και δεν χρειάζεται πλεον να οριστεί κάποιο συγκεκριμένο είδος μελέτης.
 • Κατάλληλοι για προσαρμογή του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος και της τοιχοποιίας κατά την σεισμική δράση και μόνο στη φορτιστική κατάσταση του σεισμού.
Βελτιώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων
 

Μέλη 1D:

 • Εντοπισμός ακρότατων διαγραμμάτων σε δοκούς πολλών ανοιγμάτων.

Μέλη 2D:

 • Οι τομές σε μέλη 2D (επιφανειακά) μπορούν να ομαδοποιηθούν με χρήση Layers.
 • Νέες δυνατότητες επιλογών και ομαδοποιήσεων.
 • Παρουσίαση συνισταμένης δύναμης σε τομές.
Προσθήκη δυνατοτήτων στην γεννήτρια ανέμου 3D

 

 • Λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ προσήνεμης και υπήνεμης πλευράς κατά την παρ. 7.2.2(3) (Νέο στο 19.1)
 • Προσαρμογή σε απαιτήσεις του Γαλλικού κειμένου εφαρμογή για στηθαία με συγκεκριμένη τιμή του “cpnet”  (Νέο στο 19.1)
 • Πρόσθετες φορτιστικές καταστάσεις για δικλινείς στέγες για ασύμμετρες φορτίσες με ταυτόχρονη δράση πίεσης και υποπίεσης (Νέο στο 19.1)
Νέες επιλογές για μη γραμμική και αντισεισμική ανάλυση

 

 • Έλεγχος σφαλμάτων επίλυσης επί του μοντέλου τώρα και για μη γραμμικές αναλύσεις με γραφικά και κίνηση ώστε να φαίνεται η πηγή του προβλήματος (Νέο στο 19.1)
 • Οι ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής επιτρέπουν την τροποποίηση της δυσκαμψίας του εδάφους κατά την εφαρμογή της σεισμικής δράσης (Νέο στο 19.1)
Νέες επιλογές ρυθμίσεων για εικόνες στο Τεύχος

 

 • Ρύθμιση κλίμακας εμφάνισης στοιχείων του μοντέλου στις εικόνες (Νέο στο 19.1)
 • Ρύθμιση κλίμακας εμφάνισης αποτελεσμάτων περιλαμβανομένων και εικόνων της γεννήτριας αποτελεσμάτων (Νέο στο 19.1)
ESA_XML
 
 • Δυνατότητα δημιουργίας τεύχους μελέτης.
 • Εξαγωγή του τεύχους σε RTF, PDF κ.τ.λ.
 • Ενημέρωση μελέτης με αρχείο Excel.
OpenAPI
 
 • Ευκολη σύνδεση του SCIA Engineer με δικές σας λύσεις.
 • Υποστήριξη πολλών γλωσσών προγραμματισμού: C#, Python, VBA …
 • Λειτουργίες ελέγχου του SCIA Engineer (δημιουργία μελετών, ορισμός υλικών, διατομών, μελών, πλακών, φορτιων και αλλων δεδομένων, εκτέλεση αναλύσεων και εξαγωγή αποτελεσμάτων προς επεξεργασία).
 • Υποστήριξη μη-γραμμικών αναλύσεων καθώς και αναλύσεων ευστάθεια μέσω προκαθορισμένων μελετών.
 • Επέκταση δυνατοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται γραμμικές στηρίξεις, γραμμικές φορτίσεις, συνδυασμοί, κ.α.(Νέο στο 19.1)
 • Προαιρετική χρήση του νέου format ADM (Analytical Model Data) που επιτρέπει εισαγωγή ακόμα μεγαλύτερης γκάμας αντικειμένων(Νέο στο 19.1)
Βελτίωση διασύνδεσης με Revit και Tekla Structures
 

 
 • Εισαγωγή και εξαγωγή ανοιγμάτων σε μέλη 2D από και προς το Tekla Structures (Νέο στο 19.1)
 • Εισαγωγή ράβδων οπλισμού (ράβδοι που παράγονται από τα απαιτούμενα εμβαδά) από το SCIA Engineer στο Revit. (Νέο στο 19.1)
Ευχρηστία
 
 • Βελτίωση χειρισμού βιβλιοθήκης μηκών λυγισμού μετά από μεταβολές του φορέα.
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια στον πίνακα εισαγωγής συνδυασμών.
 • Γρήγορος και ξεκάθαρος εντοπισμός ασταθειών στο μοντέλο.
 • Μεγαλύτερος έλεγχος στις ρυθμίσεις εμφάνισης των πινάκων αποτελεσμάτων στο τεύχος.
 • Βελτίωση ταχύτητας απόκρισης σε καθημερινές λειτουργίες όπως, άνοιγμα / κλείσιμο μελέτης, αντιγραφή / μετακίνηση οντοτήτων και εργασία με αποτελέσματα και ελέγχους σε επιφανειακά μέλη (2D) ακόμα και σε περιβάλλουσες (envelopes) πολλών συνδυασμών ή άνοιγμα μεγάλων τευχών.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ SCIA ENGINEER 19.1;

WEBINARS

Κάντε εγγραφή για τα επερχόμενα webinars για δείτε ζωντανά όλα τα καινούργια στοιχεία και βελτιώσεις

RESOURCE CENTRE

Δείτε όλα τα highlights ή εξερευνήστε την καινούργια έκδοση περισσότερο μέσω του SCIA Resource Centre

FREE TRIAL Εκδοση.

Κάντε λήψη της πλήρους δοκιμαστικής δοκιμής SCIA Engineer Ultimate Edition 30 ημερών σήμερα