ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ SCIA ENGINEER

Οι κανονιστικές διατάξεις που καλύπτει ένα στατικό λογισμικό, είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του, και αυτό που τελικά ενδιαφέρει κάθε μηχανικό, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει εις πέρας μία μελέτη.

Αυτό είναι και ένα από πιο δυνατά σημεία του Scia Engineer, καθώς περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό κανονισμών, ενώ ειδικότερα στους Ευρωκώδικες, θεωρείται αντικειμενικά (και σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα) ως το Νο.1 στατικό πρόγραμμα στον κόσμο, στον βαθμό ενσωμάτωσης και επικαιροποίησης.  Σε αυτό συμβάλλουν όχι μόνο η ενσωμάτωση του βασικού κορμού των Ευρωκωδίκων, αλλά και η ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων Εθνικών κειμένων προσαρμογής, από όσες χώρες έχουν διατεθεί.  Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ο χρήστης του Scia Engineer μπορεί να πραγματοποιήσει μελέτες σε κάθε χώρα που έχει Εθνικό κείμενο προσαρμογής, και όχι μόνο στην Ελλάδα.

To Scia Engineer καλύπτει τους παρακάτω κανονισμούς:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το Scia Engineer είναι από τα ελάχιστα προγράμματα στον κόσμο, που καλύπτουν και τους 10 Ευρωκώδικες, αλλά βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα τους όσον αφορά τον βαθμό ενσωμάτωσης, την επικαιροποίηση τους, αλλά και τον αριθμό Εθνικών κειμένων προσαρμογής που περιέχονται. Δείτε παρακάτω πιο αναλυτικά, τι περιέχεται:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

 • Ευρωκώδικας 0 – Βάσεις του Σχεδιασμού των Κατασκευών
 • Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις επί των Κατασκευών
 • Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός των Κατασκευών από Σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός των Κατασκευών από Χάλυβα
 • Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός Σύμμεικτων Κατασκευών
 • Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών
 • Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός των Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών
 • Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός των Κατασκευών από Αλουμίνιο

ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

 • Belgium – NBN EN
 • Netherlands – NEN EN
 • Czech Republic – CSN EN
 • France – NF EN
 • Slovakia – STN EN
 • Finland – SFS EN
 • United Kingdom – BS EN
 • Germany – DIN EN
 • Austria – ÖNORM EN
 • Poland – PN EN
 • Ireland – IS EN
 • Slovenia – SIST EN
 • Greece – ELOT EN
 • Romania – SR EN
 • Luxembourg – LU EN

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

 • Έλεγχος πυραντοχής σύμφωνα με EC2, EC3
 • Έλεγχος διατομών ψυχρής έλασης (EC3 – part 3)
 • Έλεγχος σύμμεικτων στοιχείων σύμφωνα με EC4
 • Έλεγχος ικριωμάτων (scaffolding) σύμφωνα με EN 12811-1
 • Έλεγχος κυματοειδών δοκών (sinusoidal beams)
 • Έλεγχος κυψελοειδών διατομών σύμφωνα με ENV 1993 και BS
 • Έλεγχος πλακών “Hollow core” σύμφωνα με EN 1168
 • Έλεγχος μεταλλικών πυλώνων σύμφωνα με EN 50341-3-15

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (IBC)

Αν και ένα αμιγώς Ευρωπαικό λογισμικό, το Scia Engineer διαθέτει πολύ σημαντικές δυνατότητες και στον IBC, τον διεθνή κανονισμό που χρησιμοποιείται στην Αμερική, αλλά αποτελεί το σταντάρντ και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Συγκεκριμένα καλύπτει τις κατασκευές από χάλυβα (και διατομές ψυχρής έλασης) ή από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες διατάξεις.

Η δυνατότητα χρήσης του IBC, σε συνδυασμό με τους Ευρωκώδικες (που κερδίζουν όλο και περισσότερο την αποδοχή πολλών χωρών και εκτός Ευρώπης), προσφέρουν στον χρήστη του Scia Engineer που δραστηριοποιείται διεθνώς, ένα μοναδικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να πραγαμτοποιεί τις μελέτες σε ένα μόνο λογισμικό, εναλλάσοντας πολύ εύκολα τους κανονισμούς, για να μπορεί ο φορέας να ελέγχεται και με τους δύο αν το κρίνει σκόπιμο.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

 • ASCE 7-10 LRFD (IBC 2012)
 • ASCE 7-10 ASD (IBC 2012)
 • Χάλυβας: Έλεγχοι σύμφωνα με AISC – ASD (Allowable Stress Design)
 • Χάλυβας: Έλεγχοι σύμφωνα με AISC – LRFD (Load and Resistance Factor Design)
 • Σκυρόδεμα: Έλεγχοι σύμφωνα με ACI318-11 & ASCE/SEI 7-10.

BRAZILIAN CODES

SCIA Engineer is more and more interested in the overseas market. Besides the implementation for the US market there are also many improvements for design and check functionalities for concrete and steel structure according to the Brazilian code (NBR). The solution is based on a powerful Open Design technology.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

 • Load combination: NBR 6118
 • Concrete frame: NBR 6118
 • Concrete slab: NBR 6118
 • Steel Frame Structures: NBR 8800
 • Cold Form Steel Frame Structures: NBR 14762

Θέλετε να δείτε τι ακριβώς καλύπτει το Scia Engineer σε όλους τους κανονισμούς?